می بایست این دوره با رویکرد کمک آموزشی و مخصوص دانشجویان کارشناسی کامپیوتر(نرم افزار) و فناوری اطلاعات تهیه شود و تمامی سرفصل های مربوطه را پوشش دهد.