تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی شاخه ای میان رشته ای از ریاضیات است که برای یافتن نقطه بهینه در مسائل بهینه‌سازی، از گرایش‌هایی مانند برنامه‌ریزی ریاضی، آمار و طراحی الگوریتم‌ها استفاده می‌کند.

تحقیق در عملیات درسی ۳ واحدی و تخصصی برای دانشجویان رشته های مختلف مانند مدیریت، حسابداری، اقتصاد، آمار، مهندسی فناوری اطلاعات ،مهندسی صنایع و ریاضی کاربردی است.

پیش نیاز درس تحقیق در عملیات، درس مهندسی نرم افزار۱ است.

می بایست این دوره با رویکرد کمک آموزشی و مخصوص دانشجویان کارشناسی تهیه شود و تمامی سرفصل های تعیین شده را پوشش دهد.