این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

 

در این مجموعه شما راه اندازی شبکه تحت ویندوز سرور ۲۰۰۳ که به عنوان دوره MCSE تدریس میشده است را می آموزید.

در حال حاضر مایکروسافت دوره MCITP که مبتنی بر ویندوز سرور ۲۰۰۸ می باشد را ارائه می کند.

سرفصل های این دوره

آموزش DNS server

آموزش DHCP server

آموزش MMT

آموزش NMTP

آموزش FTP Server

آموزش IIS

DNS,FTP,IIS

DHCP,MMC,NNTP

DFS,QOUTA,VIRTUALDIRECTORY

GameNet,NetMeeting,Telephone Connection

ActiveDirectory,AdduserInActiveDirectory,SetupSite

آموزش TerminalService

CofeeNet,Printer Sharing

دانلود فیلم های آموزشی در ادامه مطلب…

download

DNS,FTP,IIS

download

DHCP,MMC,NNTP

download

DFS,QOUTA,VIRTUALDIRECTORY

download

GameNet,NetMeeting,Telephone Connection

download

ActiveDirectory,AdduserInActiveDirectory,SetupSite

download

TerminalServer

download

First Setting of Win XP

download

DefineUser inWinXP

download

CofeeNet,Printer Sharing