این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این مجموعه عظیم یاد می گیرید که چگونه ۲ سیستم عامل لینوکس را با هم شبکه نمایید

به اشتراک گذاری فایل ها بین دو سیستم عامل لینوکس را می آموزید

به اشتراک گذاری پرینتر را می آموزید

یاد می گیرید که چگونه به سیستم را دور به صورت ریموت وصل شده و دسکتاپ طرف مقابل را در سیستم خود مشاهده و کنترل نمایید

_______________________________________________

یا میگیرید که چگونه دو سیتم عامل ویندوز و لینوکس را با هم شبکه نمایید

فایل و پرینتر را بین دو سیستم عامل به اشتراک بگذارید.

آموزش تنظیمات سمبا برای تبدیل پروتکل های ویندوز و لینوکس,

آموزش تنظیمات سمبا برای به اشتراک گذاری فایل ها و پرینتر,

….

 

Linux-Versus-Windows-Platform