این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این قسمت فیلم آموزش طراحی بازی با نرم افزار GameMaker  را برای دانلود قرار داده ام

علاوه بر این دو مجموعه طراحی بازی دو بعدی و سه بعدی قرار داده شده است,

آموزش کار با طراحی بازی قارچ خور به همراه کد آن برای دانلود قرار گرفته است.