در این فیلم اموزشی مبناهای مختلف را می شناسید و نحوه تبدیل مبناها به یکدیگر را می آموزید,

عملیات ریاضی در مبناهای مختلف را می آموزید,

تبدیل مبنای ۱۰ به غیر ۱۰ و غیر ۱۰ به ۱۰ را می آموزید,

کار با مبنای ۸ و ۱۶ را می آموزید.