در این مجموعه قصد داریم دوره کامل هوش مصنوعی را برای دانلود قرار دهیم,

این دوره مطابق با سرفصل کتاب راسل می باشد,

معرفی انواع محیط ها

معرفی انواع عامل ها (عامل واکنشی ساده, عامل مبتنی بر مدل, عامل مبتنی بر هدف و عامل مبتنی بر سودمندی )

حل مسئله با شیوه جستجو

الگوریتم های جست جوی نا اگاهانه

الگوریتم های آگاهانه و تفاوت آن ها با الگوریتم های آگاهانه

پارامتر های مهم در ژنتیک (جمعیت, نسل, جهش, انتخاب, تابع برازش)

 

به شما پیشنهاد میکنیم سرفصل آموزش هوش مصنوعی که نسبت به این دوره جدیدتر می باشد را نیز مطالعه بفرمایید .