این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم آموزشی نحوه نصب و اجرای کد های زبان  سی در لینوکس توسط کامپایلر GCC را می آموزید,

کار با  کامپایل کد ها در محیط ترمینال را یاد می گیرید,