این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این قسمت آموزش نرم افزار Swich max  که برای طراحی انیمیشن بدون تخصص می باشد را می آموزید.