این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در ادامه بحث طراحی سیدی آموزشی رسیدیم به نرم افزار Autoplay media Studio

دانلود این فیلم آموزشی در ادامه مطلب..