این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: دوره جامع آموزش مهندسی وب – فصل ۱ تا ۵

3 sutune html table

در این فیلم آموزشی به صورت ساده یک قالب html  را برای یک سایت سه ستونه آماده می کنیم,

قالب طراحی شده با استفاده از جدول می باشد,