سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

لینک دانلود

رایگان

سیستم ایمنی مصنوعی توسط کاسترو به صورت زیر تعریف شده است:

سیستم های وفقی که با الهام از ایمونولوژی نظری و توابع، اصول و مدل های ایمنی مشاهده شده به وجود آمده‌اند و برای حل مسائل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دی کاسترو  و تیمیس تعریف بالا را برای AIS برگزیده اند و سه نکته را برشمردند که در هر الگوریتم ایمنی مصنوعی باید لحاظ شود:

1.       در هر الگوریتم ایمنی مصنوعی، حداقل باید یک جزء ایمنی مانند لنفوسیت ها وجود داشته باشد.

2.       در هر الگوریتم ایمنی مصنوعی باید ایده ای برگرفته از بیولوژی نظری یا تجربی استفاده شود.

3.       الگوریتم ایمنی مصنوعی طراحی شده باید به حل مسئله ای کمک کند.

بر اساس این سه ضابطه، دیکاسترو و تیمیس، اولین الگوریتم های ایمنی مصنوعی را …

 

از زمان آغاز بحث AIS، این سیستم برای اهداف متنوعی به کار گرفته شده است می‌توان اکثر این کاربردها را تحت سه عنوان بزرگ دسته‌بندی کرد. این سه عنوان عبارتند از:

1.       تشخیص بی قاعدگی

2.       بهینه سازی

3.       داده کاوی (کلاس بندی ، خوشه بندی و …)