این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

vayerless

در این قسمت از آموزش های وب سایت دانشجویار به راه اندازی شبکه وایرلس می پردازیم,

در این فیلم آموزشی شما با نحوه راه اندازی شبکه وایرلس به صورت ad hoc آشنا می شوید,

برای راه اندازی شبکه شما هم به صورت ad hoc و هم به صورت access point می توانید عمل کنید,