این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: آموزش پیشرفته جاوا به زبان ساده

به نام خدا

با آموزش برنامه نویسی جاوا در خدمت شما کاربران عزیز هستیم

امیدواریم این آموزش برای شما مفید واقع بشه .

 

 

سرفصل های دوره دانلود فیلم آموزش برنامه نویسی جاوا

 • قسمت اول
  • در این فیلم مقدماتی در مورد زبان برنامه نویسی جاوا را معرفی می کنیم,
  • ابزار های مورد نیاز برای برنامه نویسی جاوا را معرفی می کنیم
  • نسخه های جاوا را معرفی می کنیم (J2EE- J2SE- J2ME)
 • قسمت دوم
  • در این فیلم IDE netbeans 6.8 که  یکی از محیط های برنامه نویسی زبان جاوا هست را معرفی می کنیم .
  • طریقه گذاشتن توضیحات (comment)  در زبان  برنامه نویسی جاوا را آموزش می دهیم .
  • متود اصلی (main method) را معرفی می کنیم .
  •  packageدر جاوا را معرفی می کنیم.
  • دستور چاپ رشته  و متن در زبان برنامه نویسی جاوا را آموزش می دهیم .
  • کار با  رشته ها (String ) را در جاوا آموزش می دهیم.
  • کار با متغیرهای عددی را در جاوا آموزش می دهیم.
 • قسمت سوم
  • در این قسمت  ثابت ها در جاوا را آموزش می دهیم
  • عملگرهای ریاضی یا محاسباتی در جاوا را آموزش می دهیم
  • قوانین اولویت در عملگرهای ریاضی یا محاسباتی را به همراه مثال  آموزش می دهیم
  • را معرفی  می کنیم(Comprative operators) عملگرهای مقایسه ای
  • را معرفی می کنیم(Logical operators) عملگرهای منطقی
  • عملگرهای خلاصه نویسی در زبان جاوا را آموزش می دهیم
  • قوانین ترفیع در جاوا را مورد بررسی قرارمی دهیم
  • را آموزش می دهیم (cast)قوانین تصریح
 • قسمت چهارم
  • در این قسمت دستور شرطی if , else if , switch در جاوا را  بامثال  آموزش می دهیم.
  • با کلاس Joptionpane   آشنا شده و می توانید پیامی را داخل کادرنمایش دهید.
  • طریقه import  کردن را آموزش می دهیم,
  • java package را معرفی می کنیم .
  • swing را معرفی می کنیم.
 • قسمت پنجم
  • عملگر+ درجاوا راآموزش می دهیم.
  • متود چسباندن متن را در جاوا آموزش می دهیم  ( concat method )
  • متود به دست آوردن طول رشته را در جاوا آموزش می دهیم(  length method  )
  • متود پاک کردن فاصله از ابتدا و انتهاي رشته را آموزش می دهیم(  trim method   )
  • متود بزرگ نويسي  کردن کاراکترها و  رشته ها را آموزش می دهیم (toUpperCase method)
  • متود کوچک نويسي  کردن کاراکترها و  رشته ها را آموزش می دهیم (toLowerCase method)
  • متود پيداکردن يک کاراکتردرون رشته مورد نظرمان را آموزش می دهیم (charAt method)
  • متود مقایسه رشته ها از نظر طول رشته و حساس به بزرگی و کوچکی رشته  را آموزش می دهیم  (equals method)
  • متود مقایسه رشته ها از نظر طول رشته و غیرحساس به بزرگی و کوچکی رشته  را آموزش می دهیم(equalsIgnoreCase method)
  • متود جایگزین کردن متنی با  متن دیگر را آموزش می دهیم (replace method  )
  • متود نشان دادن محدوده ای تا محدوده دیگر را آموزش می دهیم  (substring method  )
  • متود جستجوی رشته ای داخل رشته ای دیگررا آموزش می دهیم  ( indexOf method   )
 • قسمت ششم
  • دراين قسمت مفهوم آرايه را بحث مي کنيم,
  • ايجاد آرايه يک بعدي رادر جاوا آموزش مي دهيم,
  • مقدار دهي و دسترسی به خانه های  آرايه يک بعدي رادر جاوا آموزش مي دهيم,
  • ايجاد آرايه دو بعدي رادرجاوا آموزش ميدهیم,
  • مقدار دهي و دسترسی به خانه های آرايه دو بعدي رادرجاوا آموزش مي دهيم,
  • کپي کردن آرايه اي در آرايه ي ديگر رادر جاوا انجام مي دهيم,
  • طريقه استفاده از متد  tostring رادرآرایه های جاوا آموزش مي دهيم ,
  • طريقه استفاده ازمتود equal  در آرایه های جاوا راآموزش مي دهيم ,
  • طريقه استفاده از متود deepEqual درآرایه های جاوا را آموزش مي دهيم,
  • در جاوا ايجاد آرايه سه بعدي را آموزش مي دهيم,
 • قسمت هفتم
  • در این قسمت کار با حلقه های تکرار را یاد می گیرید,
  • نکات کاربردی مربوط به for , while , do-while , ...  را یاد میگیرید,
  • break , continue را یاد میگیرید,
  • و...
 • قسمت هشتم
  •  
  •   در جاوا راآموزش میدهیم  (Application Programming Interface)API مفهوم
  • در جاوا راآموزش میدهیم Simple Date  Format طریقه استفاده از
  • در جاوا راآموزش میدهیم   import java.text.SimpleDateFormatطریقه استفاده
  • در جاوا راآموزش میدهیم import java.util.Calendarطریقه استفاده
  • در جاوا راآموزش میدهیم    import java.util.Dateطریقه ستفاده
  • در جاوا راآموزش میدهیم  import java.util.GregorianCalendarطریقه استفاده
  • در جاوا راآموزش میدهیم  Calenderدسترسی به فیلدهای
  • آموزش میدهیم  Date and Time conversion Character