این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

spanner بانک اطلاعاتی گسترده و جهانی می باشد که گوگل از آن استفاده می کند

این بانک اطلاعاتی مبتنی بر new sql می باشد