این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

 در این فیلم آموزشی شما با نحوه نصب نرم افزار در لینوکس آشنا می شوید,

انواع روشهای نصب نرم افزار را یاد می گیرید,

نحوه استفاده از software center برای نصب نرم افزار را می آموزید,

نحوه استفاده از ترمینال و دستور apt-get برای نصب نرم افزار را می آموزید,

نحوه استفاده از ترمینال و دستور aptitude برای نصب نرم افزار را می آموزید,