با یکی دیگر از آموزش های دانشجویار در خدمت شما هستیم.

در این آموزش مبخواهم روش خروجی ورد و اکسل گرفتن از گرید ویو در asp.net را به شما آموزش بدهم.

امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد