سرفصل های دوره

۱ فصل
۶۰۸ جلسه
۲۴۱ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۶۱۴ قسمت
۸۵:۳۶:۵۴

قسمت اول

رایگان

قسمت دوم

رایگان

قسمت سوم

رایگان

قسمت چهارم

رایگان

قسمت پنجم

رایگان

قسمت ششم

رایگان

معرفی دوره- قسمت اول

رایگان
۳۹:۲۷

معرفی دوره- قسمت دوم

رایگان
۵۰:۲۹

فصل اول - قسمت اول

۰۱:۵۷

فصل اول - قسمت دوم

۱۴:۰۸

فصل اول - قسمت سوم

۱۰:۲۲

فصل اول - قسمت چهارم

۰۴:۳۱

فصل اول - قسمت پنجم

۰۴:۵۴

فصل اول - قسمت ششم

۰۵:۵۰

فصل اول - قسمت هفتم

۰۶:۳۴

فصل اول - قسمت هشتم

۱۴:۴۶

فصل اول - قسمت نهم

۰۵:۴۱

فصل اول - قسمت دهم

۰۴:۵۹

فصل اول - قسمت یازدهم

۰۷:۰۸

فصل اول - قسمت دوازدهم

۰۲:۵۰

فصل اول - قسمت سیزدهم

۰۶:۲۹

فصل اول - قسمت چهاردهم

۰۴:۳۴

فصل دوم- قسمت اول

۰۱:۳۹

فصل دوم- قسمت دوم

۰۷:۱۰

فصل دوم- قسمت سوم

۰۵:۲۷

فصل دوم- قسمت چهارم

۰۶:۳۷

فصل دوم- قسمت پنجم

۱۳:۴۱

فصل دوم- قسمت ششم

۰۶:۲۱

فصل دوم- قسمت هفتم

۰۸:۵۰

فصل دوم- قسمت هشتم

۰۷:۴۴

فصل دوم- قسمت نهم

۱۱:۵۴

فصل دوم- قسمت دهم

۰۷:۲۶

فصل دوم- قسمت یازدهم

۱۱:۲۱

فصل دوم- قسمت دوازدهم

۰۸:۲۵

فصل دوم- قسمت سیزدهم

۰۶:۴۱

فصل دوم- قسمت چهاردهم

۱۳:۵۹

فصل دوم- قسمت پانزدهم

۱۷:۳۳

فصل دوم- قسمت شانزدهم

۰۶:۰۰

فصل دوم- قسمت هفدهم

۱۰:۰۸

فصل دوم- قسمت هجدهم

۱۳:۴۴

فصل دوم- قسمت نوزدهم

۲۰:۲۳

فصل دوم- قسمت بیستم

۲۴:۵۸

فصل دوم- قسمت بیست و یکم

۳۱:۳۴

فصل دوم- قسمت بیست و دوم

۲۶:۰۸

فصل دوم- قسمت بیست و سوم

۲۰:۳۴

فصل دوم- قسمت بیست و چهارم

۱۲:۵۴

فصل دوم- قسمت بیست و پنجم

۱۴:۴۲

فصل سوم - قسمت اول

۰۷:۳۳

فصل سوم - قسمت دوم

۰۸:۲۵

فصل سوم - قسمت سوم

۰۵:۰۵

فصل سوم - قسمت چهارم

۰۵:۳۳

فصل سوم - قسمت پنجم

۰۹:۳۸

فصل سوم - قسمت ششم

۱۲:۳۰

فصل سوم - قسمت هفتم

۱۲:۴۸

فصل سوم - قسمت هشتم

۱۰:۴۷

فصل سوم - قسمت نهم

۲۳:۴۳

فصل سوم - قسمت دهم

۱۱:۰۶

فصل سوم - قسمت یازدهم

۱۶:۳۷

فصل سوم - قسمت دوازدهم

۱۲:۰۱

فصل سوم - قسمت سیزدهم

۱۹:۰۵

فصل سوم - قسمت چهاردهم

۰۸:۴۴

فصل سوم - قسمت پانزدهم

۲۹:۳۶

فصل سوم - قسمت شانزدهم

۲۵:۲۴

فصل سوم - قسمت هفدهم

۲۸:۰۴

فصل سوم - قسمت هجدهم

۳۸:۳۶

فصل سوم - قسمت نوزدهم

۴۱:۰۵

فصل چهارم - قسمت اول

۱۸:۳۸

فصل چهارم - قسمت دوم

۱۹:۰۰

فصل چهارم - قسمت سوم

۲۹:۱۹

فصل چهارم - قسمت چهارم

۲۶:۳۰

فصل چهارم - قسمت پنجم

۰۷:۴۱

فصل چهارم - قسمت ششم

۲۲:۱۶

فصل چهارم - قسمت هفتم

۱۰:۴۳

فصل چهارم - قسمت هشتم

۱۲:۵۲

فصل چهارم - قسمت نهم

۱۴:۵۰

فصل چهارم - قسمت دهم

۱۳:۱۳

فصل چهارم - قسمت یازدهم

۱۳:۵۴

فصل چهارم - قسمت دوازدهم

۲۶:۴۱

فصل چهارم - قسمت سیزدهم

۰۱:۰۶:۵۱

فصل چهارم - قسمت چهاردهم

۴۸:۱۶

فصل چهارم - قسمت پانزدهم

۵۳:۴۵

فصل چهارم - قسمت شانزدهم

۳۹:۱۵

فصل پنجم- قسمت اول

۱۴:۴۶

فصل پنجم- قسمت دوم

۳۶:۰۲

فصل پنجم- قسمت سوم

۱۶:۱۱

فصل پنجم- قسمت چهارم

۱۸:۰۶

فصل پنجم- قسمت پنجم

۳۲:۳۱

فصل پنجم- قسمت ششم

۳۸:۵۸

فصل پنجم- قسمت هفتم

۲۶:۰۰

فصل پنجم- قسمت هشتم

۲۶:۱۲

فصل پنجم- قسمت نهم

۲۲:۳۳

فصل پنجم- قسمت دهم

۴۷:۲۰

فصل پنجم- قسمت یازدهم

۳۳:۴۰

فصل پنجم- قسمت دوازدهم

۰۱:۰۳:۰۸

فصل ششم - قسمت اول-آشنایی با XML

۲۰:۲۳

فصل ششم - قسمت دوم-آشنایی با اسناد XML

۱۰:۳۵

فصل ششم - قسمت سوم-آشنایی با ساختار و نام‌گذاری عناصر

۱۴:۵۷

فصل ششم - قسمت چهارم-تعریف عناصر و صفات

۱۵:۵۶

فصل ششم - قسمت پنجم-تعریف فضای نام و تشریح کاربرد آن

۰۷:۲۷

فصل ششم - قسمت ششم-معرفی DTD و ساختار اولیه

۱۶:۰۴

فصل ششم - قسمت هفتم-تعریف عناصر در DTD

۲۲:۲۵

فصل ششم - قسمت هشتم-تعریف صفات در DTD

۱۵:۳۵

فصل ششم - قسمت نهم-معرفی مدل DOM و مفاهیم اولیه

۰۶:۵۸

فصل ششم - قسمت دهم-دسترسی به نودها در مدل DOM

۱۸:۲۹

فصل ششم - قسمت یازدهم-دست‌کاری نودها در مدل DOM

۱۱:۳۸

فصل ششم - قسمت دوازدهم-شی‌ء سند در مدل DOM

۱۰:۰۶

فصل ششم - قسمت سیزدهم-کار با صفات در مدل DOM

۱۲:۲۳

فصل ششم - قسمت چهاردهم-ساخت عناصر و نودهای متنی در مدل DOM

۱۲:۵۹

فصل ششم - قسمت پانزدهم-متدهای نودهای متنی در مدل DOM

۱۵:۳۵

فصل ششم - قسمت شانزدهم-ساخت عناصر و چسباندن تگ‌های گوناگون

۲۰:۰۱

فصل ششم - قسمت هفدهم-ساخت جدول توسط مدل DOM

۱۰:۴۵

فصل ششم - قسمت هجدهم-بررسی XML DOM

۱۰:۴۶

فصل ششم - قسمت نوزدهم-بررسی XML DOM

۲۶:۴۴

فصل ششم - قسمت بیستم-بررسی XML DOM

۳۰:۱۳

فصل هفتم - قسمت اول-معرفی زبان PHP

۲۲:۴۵

فصل هفتم - قسمت دوم-ایجاد و اضافه کردن کدهای PHP به سند وب

۱۲:۲۸

فصل هفتم - قسمت سوم-متغیرها و ثوابت

۱۳:۳۱

فصل هفتم - قسمت چهارم-انواع داده در PHP

۱۲:۳۵

فصل هفتم - قسمت پنجم-تعریف آرایه‌ها

۲۲:۳۵

فصل هفتم - قسمت ششم-اشیاء و مقادیر تهی

۱۰:۵۸

فصل هفتم - قسمت هفتم-نوع داده منابع

۰۶:۲۰

فصل هفتم - قسمت هشتم-توابع رشته ای

۲۳:۴۶

فصل هفتم - قسمت نهم-دستورات شرطی if else switch

۱۴:۵۳

فصل هفتم - قسمت دهم-بررسی انواع حلقه‌های تکرار

۱۷:۵۳

فصل هفتم - قسمت یازدهم-توابع و کاربردهای آن‌ها

۱۵:۱۳

فصل هفتم - قسمت دوازدهم-بررسی Query String و کار با متدهای get و post

۳۱:۴۵

فصل هفتم - قسمت سیزدهم-توابع مربوط به آرایه‌ها

۳۳:۴۳

فصل هفتم - قسمت چهاردهم-کار با Email

۱۶:۴۵

فصل هفتم - قسمت پانزدهم-بررسی Code injection

۱۸:۰۴

فصل هفتم - قسمت شانزدهم-بررسی یک مثال عملی “ریجستر کردن”

۰۱:۰۴:۳۲

فصل هفتم - قسمت هفدهم-نوع داده DateTime و timespan

۱۸:۵۴

فصل هفتم - قسمت هجدهم-متغیرهای سراسری و استاتیک

۱۲:۳۱

فصل هفتم - قسمت نوزدهم-آرایه‌های توضیحات تکمیلی

۲۷:۴۲

فصل هفتم - قسمت بیستم-بررسی یک مثال عملی و کار با $_SERVER

۲۲:۰۸

فصل هفتم - قسمت بیست و یکم-کاربرد Include, Required

۳۰:۰۲

فصل هفتم - قسمت بیست و دوم-کار با فایل‌ها

۳۷:۴۱

فصل هفتم - قسمت بیست و سوم-کار با فایل‌ها

۲۲:۰۰

فصل هفتم - قسمت بیست و چهارم-پروژه هواشناسی

۵۹:۲۲

فصل هفتم - قسمت بیست و پنجم-آپلود فایل

۲۹:۲۸

فصل هفتم - قسمت بیست و ششم-کار با کوکی‌ها

۱۵:۰۷

فصل هفتم - قسمت بیست و هفتم-مدیریت خطاها

۲۳:۳۱

فصل هفتم - قسمت بیست و هشتم-کار با Session ها و تفاوت آن‌ها با کوکی‌ها

۲۳:۳۵

فصل هفتم - قسمت بیست و نهم-مقدمه‌ای بر پایگاه داده

۱۷:۰۰

فصل هفتم - قسمت سی ام-مقدمه‌ای بر پایگاه داده

۲۳:۰۷

فصل هفتم - قسمت سی و یکم-آشنایی با دستورات SQL

۲۰:۵۱

فصل هفتم - قسمت سی و دوم-آشنایی با دستورات SQL

۱۸:۵۹

فصل هفتم - قسمت سی و سوم-اتصال به پایگاه داده توسط PHP

۲۵:۰۱

فصل هفتم - قسمت سی و چهارم-اتصال به پایگاه داده توسط PHP

۳۶:۲۱

فصل هفتم - قسمت سی و پنجم-پروژه کار با فرم‌ها

۵۷:۴۲

فصل هفتم - قسمت سی و ششم-پروژه کار با فرم‌ها

۴۹:۱۸

فصل هفتم - قسمت سی و هفتم-شیءگرایی

۱۹:۲۶

فصل هفتم - قسمت سی و هشتم-شیءگرایی

۱۰:۱۲

فصل هفتم - قسمت سی و نهم-هدرها و شیوه ساختن لینک دانلود

۲۰:۵۱

فصل هفتم - قسمت چهلم-هدرها و شیوه ساختن لینک دانلود

۳۵:۳۴

فصل هشتم - قسمت اول-معرفی پایگاه داده و کاربرد آن

۱۶:۳۵

فصل هشتم - قسمت دوم-ساخت پایگاه داده و جدول

۱۰:۰۶

فصل هشتم - قسمت سوم-ساخت پایگاه داده و جدول

۱۳:۵۹

فصل هشتم - قسمت چهارم-کار با MySQL Workbench

۱۵:۲۶

فصل هشتم - قسمت پنجم-بررسی دستور SELECT و WHERE

۱۹:۵۷

فصل هشتم - قسمت ششم-خواندن اطلاعات از جداول و کار با Where, Orderby و Limit

۱۳:۵۶

فصل هشتم - قسمت هفتم-ایجاد و حذف شرطی پایگاه داده

۰۸:۵۶

فصل هشتم - قسمت هشتم-ساخت جداول به همراه تنظیم Engine

۰۷:۳۹

فصل هشتم - قسمت نهم-CRUD چیست؟

۱۷:۲۷

فصل هشتم - قسمت دهم-تنظیم انواع تغییرات بعد از ساخته‌شدن جداول ALTER TABLE

۱۸:۱۹

فصل هشتم - قسمت یازدهم-نرمال‌سازی پایگاه داده چیست؟

۲۷:۱۳

فصل هشتم - قسمت دوازدهم-بررسی انواع کلیدها و ارزیابی کاربرد آن‌ها

۳۰:۵۲

فصل هشتم - قسمت سیزدهم-بررسی و کاربرد JOIN ها

۱۶:۳۹

فصل هشتم - قسمت چهاردهم-بررسی عمیق SELECT

۱۵:۲۵

فصل هشتم - قسمت پانزدهم-بررسی عمیق SELECT

۱۷:۱۱

فصل هشتم - قسمت شانزدهم-مباحث پایانی

۰۳:۰۴

قسمت 1- ملاک های انتخاب زبان برنامه نویسی ، بررسی http, client, server

رایگان
۲۳:۵۵

قسمت 2 - نصب xampp بر روی سیستم عامل ویندوز (شبیه ساز سرور)

رایگان
۱۲:۱۰

قسمت 3 - بررسی سینتکس دستورات php قسمت اول

رایگان
۱۰:۲۸

قسمت 4 - بررسی سینتکس دستورات php قسمت دوم

رایگان
۰۸:۳۴

قسمت 5 - بررسی انواع داده

رایگان
۰۵:۴۳

قسمت 6 - متغیر ها

۱۵:۵۲

قسمت 7 - ثابت ها

۰۴:۲۹

قسمت 8 - بررسی عملگرها ، زبان ها با نوع داده های static و dynamic

۱۷:۳۸

قسمت 9 - کنترل ساختار (if, else)

۱۷:۱۷

قسمت 10 - کنترل ساختار (if, not, or, and)

۰۹:۱۹

قسمت 11 - کنترل ساختار (if, else if)

۰۷:۰۲

قسمت 12 - کنترل ساختار (switch)

۱۰:۴۷

قسمت 13 - کنترل ساختار (حلقه for)

۱۵:۱۴

قسمت 14 - کنترل ساختار (حلقه while, do while)

۰۷:۵۲

قسمت 15 - بررسی آرایه ها و دستور foreach

۱۷:۱۵

قسمت 16 - بررسی آرایه های انجمنی

۰۶:۰۲

قسمت 17 - توابع

۱۹:۴۵

قسمت 18 - دربرگرفتن محتوای فایل html در یک فایل php

۱۱:۴۸

قسمت 19 - فرم ها (قسمت اول)

۱۴:۱۱

قسمت 20 - فرم ها (قسمت دوم) به همراه دستورات isset , empty

۱۳:۲۳

قسمت 21 - کوکی ها

۱۴:۱۴

قسمت 22 - سیشن

۱۱:۳۴

قسمت 23 - طراحی فرم آپلود فایل

۲۴:۵۲

قسمت 24 - توابع پردازش رشته ها

۱۶:۲۶

قسمت 25 - کار با فایل ها (خواندن و نوشتن)

۱۱:۳۴

قسمت 26 - نصب پایگاه داده mysql

۰۵:۰۹

قسمت 27 - بررسی پایگاه داده ، آشنایی با نرم افزار navicat جهت مدیریت پایگاه داده

۲۵:۵۳

قسمت 28 - ایجاد ارتباط php با پایگاه داده با روش ارتباطی PDO

۰۷:۰۱

قسمت 29- آشنایی با دستور select و واکشی داده ها از جداول پایگاه داده

۰۸:۳۲

قسمت 30-بررسی چگونگی حذف یک رکورد از پایگاه داده

۰۵:۳۹

قسمت 31-یادگیری دستورات پایه Sql (انتخاب ، حذف ، ویرایش ، افزودن)

۲۲:۳۸

قسمت 32- پیاده سازی بخش ثبت داده ها در پایگاه داده

۰۶:۳۹

قسمت 33- طراحی بخشی جهت ویرایش داده های ثبت شده

۱۰:۵۴

قسمت 34-قرار دادن گزینه حذف کل داده ها و نمایش تعداد رکورد های درون جداول

۰۶:۴۴

قسمت 35-امنیت فرم ها (فیلتر)

۱۵:۱۹

قسمت 36- امنیت پایگاه داده ( قسمت اول )

۰۹:۲۰

قسمت 37-امنیت پایگاه داده ( قسمت دوم )

۱۴:۰۴

قسمت 38-ایجاد رمز عبور ایمن + پیاده سازی فرم لاگین

۱۳:۱۷

قسمت 39- آپلود ایمن فایل ها

۱۳:۰۸

قسمت 40 -شروع کار با شی گرایی (تعریف کلاس ، اشیاء کلاس و فراخوانی کلاس)

۱۱:۰۳

قسمت 41-کپسوله سازی در برنامه نویسی شی گرا (public, private, protected)

۱۱:۳۶

قسمت 42 -کار با static type در شی گرایی

۰۸:۴۹

قسمت 43 - ارث بری در برنامه نویسی شی گرا

۱۱:۳۳

قسمت 44 -پیاده سازی loader خودکار کلاس ها (autoload)

۰۴:۲۶

قسمت 45 -آشنایی با ثابت جادویی construct

۰۴:۳۱

قسمت 46 - ایجاد کلاس دیتابیس جهت ارتباط با پایگاه داده

۰۵:۱۵

قسمت 47 - افزودن به پایگاه داده در شی گرایی

۰۹:۲۱

قسمت 48- واکشی اطلاعات از پایگاه داده + حذف داده های انتخابی با کمک شی گرایی

۰۶:۱۵

بخش اول - قسمت اول-تحلیل و پیاده سازی پایگاه داده سامانه

رایگان
۲۵:۴۵

بخش اول - قسمت دوم-آماده سازی قالب سایت و پنل مدیریت

۳۰:۰۳

بخش اول - قسمت سوم-برقراری ارتباط با پایگاه داده - آماده سازی طرح و فرم بخش ایجاد کاربر و نمایش لیست کاربران

۲۸:۳۰

بخش اول - قسمت چهارم-پیاده سازی بخش ایجاد کاربر

۲۵:۳۶

بخش اول - قسمت پنجم-پیاده سازی بخش برنامه ریزی جدید و ایجاد منو

۳۱:۱۶

بخش اول - قسمت ششم-ایجاد فرم ورود به پنل مدیریت - کار با سیشن ها و بررسی سطح دسترسی ورود - کار با توابع md5,sha1,crypt جهت رمزنگاری

۱۲:۵۷

بخش اول - قسمت هفتم-ثبت و کنترل ورود و خروج کاربران

۱۰:۵۴

بخش اول - قسمت هشتم-نمایش منو در سایت

۰۴:۲۰

بخش اول - قسمت نهم-تعیین سطح دسترسی کاربران سامانه به صفحات پنل

۱۱:۵۹

بخش اول - قسمت دهم-پیاده سازی فرم ارسال پست توسط نویسنده-و آشنایی با ویرایشگر متن Nicedit

۲۳:۱۵

بخش دوم- قسمت اول-ایجاد پایگاه داده با استفاده از console در mysql - آشنایی با دستورات کنسول

رایگان
۳۳:۴۹

بخش دوم-قسمت دوم-اضافه کردن ثبت آی پی به همراه مرورگر کاربر در لیست log . آموزش کار با کتابخانه detection

۱۹:۲۰

بخش دوم - قسمت سوم-نمایش کاربران وب سایت با گزارشگیری در سطح بندی های مختلف - بخش اول

۲۱:۰۹

بخش دوم - قسمت چهارم-نمایش کاربران وب سایت با گزارشگیری در سطح بندی های مختلف - بخش دوم

۰۵:۲۷

بخش دوم - قسمت پنجم-ارسال پیام از نویسنده به مدیر مورد نظر

۱۱:۳۷

بخش دوم - قسمت ششم-ایجاد notfication جهت نمایش پیام های جدید در پنل مدیریت

۱۲:۵۵

بخش دوم - قسمت هفتم-نمایش مطالب سایت بر اساس دسته بندی های مختلف - بخش اول

۰۸:۰۱

بخش دوم - قسمت هشتم-نمایش مطالب سایت بر اساس دسته بندی های مختلف

۰۹:۱۶

بخش دوم - قسمت نهم-ایجاد دکمه print - تعیین قرارگرفتن پست در بخش اسلایدر و اخبار مهم

۱۲:۴۰

بخش سوم - قسمت اول-پیاده سازی بخش های سخن روز - اسلایدر - اخبار مهم

رایگان
۱۹:۲۱

بخش سوم - قسمت دوم-ایجاد فرم آپلود آیکون

۱۷:۴۱

بخش سوم - قسمت سوم-نمایش آیکون - نمایش اخبار در صفحه اصلی

۰۸:۳۴

بخش سوم - قسمت چهارم-ایجاد تبلیغات - نمایش تصاویر تبلیغاتی - ایجاد عکس برای هر خبر

۲۰:۱۲

بخش سوم - قسمت پنجم-نمایش اخبار در سایدبار سمت راست

۱۰:۱۲

بخش سوم - قسمت ششم-نمایش پست ها در پنل مدیریت - نمایش تعداد بازید از هر خبر

۱۳:۳۳

بخش سوم - قسمت هفتم-ایجاد Rss برای وب سایت با استفاده از xml

۰۶:۵۷

بخش سوم - قسمت هشتم-ایجاد all select با jquery - آموزش حذف گروهی

۱۷:۰۸

بخش سوم - قسمت نهم-قرار دادن منوهای مربوط به هر سطح دسترسی در منوی پنل - ایجاد پیش نویس مانند وردپرس برای تایید پست های سطح کاربری مشارکت کننده

۲۱:۳۷

بخش سوم - قسمت دهم-تکمیل بخش پیش نویس - نمایش تعداد پست های کاربر حاضر در پنل کاربری

۱۴:۲۰

بخش سوم- قسمت یازدهم-نمایش برنامه های کاری - نمایش رویداد های سیستم (log)

۱۱:۲۴

ادامه بخش سوم- قسمت یازدهم-نمایش برنامه های کاری - نمایش رویداد های سیستم (log)

۱۱:۲۴

ادامه بخش سوم- قسمت یازدهم-نمایش برنامه های کاری - نمایش رویداد های سیستم (log)

۱۱:۲۴

بخش 4 - قسمت 1-قرار دادن امکان جستجو

رایگان
۰۶:۱۱

بخش 4 - قسمت 2-انتقال پست های کاربر به کاربری دیگر در صورت حذف کاربر (مشابه وردپرس)

۱۸:۴۵

بخش 4 - قسمت 3-ویرایش کاربران

۲۵:۱۲

بخش 4 - قسمت 4-ویرایش پست ها (فرم آپلود جهت ویرایش تصویر و ... )

۲۷:۱۶

بخش 4 - قسمت 5-آشنایی با ویرایشگر hex-editor و آپلود فایل ها بر روی هاست cpanel

۲۹:۵۵

سورس

بخش اول - قسمت اول

رایگان
۳۲:۵۷

بخش اول - قسمت دوم

رایگان
۲۸:۰۸

بخش اول - قسمت سوم

رایگان
۳۲:۱۲

بخش اول - قسمت چهارم

رایگان
۳۶:۱۴

بخش اول - قسمت پنجم

رایگان
۲۸:۴۰

بخش اول - قسمت ششم

رایگان
۲۹:۵۴

بخش اول - قسمت هفتم

رایگان
۳۱:۲۸

بخش اول - قسمت هشتم

رایگان
۲۵:۰۰

بخش اول - قسمت نهم

رایگان
۳۲:۲۴

بخش اول - قسمت دهم

رایگان
۳۷:۰۶

بخش اول - قسمت یازدهم

رایگان
۴۳:۱۴

بخش اول - قسمت دوازدهم

رایگان
۲۹:۳۴

بخش اول - قسمت سیزدهم

رایگان
۳۶:۰۸

بخش اول - قسمت چهاردهم

رایگان
۳۰:۴۷

بخش اول - قسمت پانزدهم

رایگان
۳۴:۵۹

بخش اول - قسمت شانزدهم

رایگان
۳۴:۵۶

بخش اول - قسمت هفدهم

رایگان
۲۹:۲۴

بخش اول - قسمت هجدهم

رایگان
۳۳:۰۸

بخش اول - قسمت نوزدهم

رایگان
۳۲:۱۶

بخش اول - قسمت بیستم

رایگان
۲۸:۰۶

فایل های جانبی

رایگان

بخش دوم - قسمت اول

رایگان
۳۲:۲۴

بخش دوم - قسمت دوم

رایگان
۳۲:۱۵

بخش دوم - قسمت ششم

۳۶:۱۲

بخش دوم - قسمت هفتم

۳۹:۰۶

بخش دوم - قسمت هشتم

۲۶:۱۸

بخش دوم - قسمت نهم

۳۴:۵۸

بخش دوم - قسمت دهم

۲۹:۳۴

بخش دوم - قسمت یازدهم

۳۰:۰۷

بخش دوم - قسمت دوازدهم

۲۱:۴۳

بخش دوم - قسمت سیزدهم

۳۴:۴۶

بخش دوم - قسمت چهاردهم

۳۱:۴۵

بخش دوم - قسمت شانزدهم

رایگان
۲۴:۱۲

بخش دوم - فایل های جانبی

دانلود بخش سوم - قسمت اول (قسمت 37 از مجموع آموزش)

رایگان
۳۱:۱۹

دانلود بخش سوم - قسمت دوم (قسمت 38 از مجموع آموزش)

رایگان
۳۱:۲۴

دانلود بخش سوم - قسمت پنجم (قسمت 41 از مجموع آموزش)

۳۳:۳۶

دانلود بخش سوم - قسمت ششم (قسمت 42 از مجموع آموزش)

۲۸:۰۴

دانلود بخش سوم - قسمت هفتم (قسمت 43 از مجموع آموزش)

۳۴:۵۷

دانلود بخش سوم - قسمت هشتم (قسمت 44 از مجموع آموزش)

۳۹:۴۴

دانلود بخش سوم - قسمت نهم (قسمت 45 از مجموع آموزش)

۳۱:۲۱

دانلود بخش سوم - قسمت دهم (قسمت 46 از مجموع آموزش)

۳۱:۴۹

دانلود بخش سوم - قسمت یازدهم (قسمت 47 از مجموع آموزش)

۲۷:۲۷

دانلود بخش سوم - قسمت دوازدهم (قسمت 48 از مجموع آموزش)

۲۶:۲۷

دانلود بخش سوم - قسمت سیزدهم (قسمت 49 از مجموع آموزش)

۲۷:۳۲

دانلود بخش سوم - قسمت چهاردهم (قسمت 50 از مجموع آموزش)

۳۱:۱۴

دانلود بخش سوم - قسمت پانزدهم (قسمت 51 از مجموع آموزش)

۲۹:۴۰

دانلود بخش سوم - قسمت شانزدهم (قسمت 52 از مجموع آموزش)

۲۹:۴۶

دانلود بخش سوم - قسمت هفدهم (قسمت 53 از مجموع آموزش)

۳۲:۱۱

دانلود بخش سوم - قسمت هجدهم (قسمت 54 از مجموع آموزش)

۳۱:۱۰

دانلود بخش سوم - قسمت نوزدهم (قسمت 55 از مجموع آموزش)

۲۷:۵۱

دانلود بخش سوم - قسمت بیستم (قسمت 56 از مجموع آموزش)

رایگان
۲۸:۲۰

دانلود بخش سوم - فایل های جانبی

دانلود بخش چهارم - قسمت اول - (قسمت 57 از کل دوره)

رایگان
۲۷:۰۸

دانلود بخش چهارم - قسمت دوم - (قسمت 58 از کل دوره)

رایگان
۲۴:۵۶

دانلود بخش چهارم - قسمت پنجم - (قسمت 61 از کل دوره)

۳۱:۴۰

دانلود بخش چهارم - قسمت ششم - (قسمت 62 از کل دوره)

۳۰:۵۴

دانلود بخش چهارم - قسمت هفتم - (قسمت 63 از کل دوره)

۳۵:۲۳

دانلود بخش چهارم - قسمت هشتم - (قسمت 64 از کل دوره)

۲۳:۱۷

دانلود بخش چهارم - قسمت نهم - (قسمت 65 از کل دوره)

۳۱:۰۹

دانلود بخش چهارم - قسمت دهم - (قسمت 66 از کل دوره)

۲۸:۳۱

دانلود بخش چهارم - قسمت یازدهم - (قسمت 67 از کل دوره)

۳۶:۵۴

دانلود بخش چهارم - قسمت دوازدهم - (قسمت 68 از کل دوره)

۲۹:۱۰

دانلود بخش چهارم - قسمت چهاردهم - (قسمت 70 از کل دوره)

رایگان
۳۰:۵۳

فایل های جانبی مربوط به بخش چهارم

بخش پنجم - قسمت اول

رایگان
۳۰:۰۹

بخش پنجم - قسمت دوم

رایگان
۲۹:۵۴

بخش پنجم - قسمت پنجم

۳۰:۰۳

بخش پنجم - قسمت ششم

۲۹:۰۰

بخش پنجم - قسمت هفتم

۳۳:۳۷

بخش پنجم - قسمت هشتم

۲۷:۴۵

بخش پنجم - قسمت نهم

۳۶:۵۳

بخش پنجم - قسمت دهم

۲۷:۲۵

بخش پنجم - قسمت یازدهم

۲۷:۳۱

بخش پنجم - قسمت دوازدهم

۲۷:۴۶

بخش پنجم - قسمت سیزدهم

۳۶:۱۵

بخش پنجم - قسمت چهاردهم

۲۸:۰۲

بخش پنجم - - قسمت پانزدهم

۳۰:۱۸

بخش پنجم - قسمت شانزدهم

۲۹:۱۶

بخش پنجم - قسمت هفدهم

۲۴:۳۵

بخش پنجم - قسمت هجدهم

۲۸:۵۵

بخش پنجم - قسمت نوزدهم

۲۲:۳۶

بخش پنجم - قسمت بیستم

رایگان
۳۴:۲۵

بخش پنجم - فایل های جانبی

دانلود فصل ششم - قسمت اول

رایگان
۳۵:۵۶

دانلود فصل ششم - قسمت سوم

۱۸:۰۷

دانلود فصل ششم - قسمت چهارم

۲۹:۰۵

دانلود فصل ششم - قسمت پنجم

۳۵:۰۴

دانلود فصل ششم - قسمت ششم

۲۷:۵۱

دانلود فصل ششم - قسمت هفتم

۳۲:۰۰

دانلود فصل ششم - قسمت هشتم

۲۴:۴۵

دانلود فصل ششم - قسمت نهم

۲۷:۱۶

دانلود فصل ششم - قسمت دهم

۲۷:۴۸

دانلود فصل ششم - قسمت یازدهم

۳۰:۵۱

دانلود فصل ششم - قسمت دوازدهم

۳۰:۳۴

دانلود فصل ششم - قسمت سیزدهم

۲۳:۴۳

دانلود فصل ششم - قسمت پانزدهم

رایگان
۳۱:۱۴

دانلود فصل ششم - قسمت شانزدهم

رایگان
۳۴:۰۳

فایل های جانبی فصل ششم

بخش هفتم - قسمت اول

رایگان
۳۹:۵۳

بخش هفتم - قسمت دوم

رایگان
۳۳:۳۹

بخش هفتم - قسمت پنجم

۲۸:۴۵

بخش هفتم - قسمت ششم

۲۸:۵۹

بخش هفتم - قسمت هفتم

۲۵:۰۱

بخش هفتم - قسمت هشتم

۳۱:۳۱

بخش هفتم - قسمت نهم

۲۸:۰۲

بخش هفتم - قسمت دهم

۲۷:۵۱

بخش هفتم - قسمت یازدهم

۲۸:۰۵

بخش هفتم - قسمت دوازدهم

۲۸:۲۱

بخش هفتم - قسمت سیزدهم

۲۶:۲۵

بخش هفتم - قسمت چهاردهم

۲۹:۳۰

بخش هفتم - قسمت پانزدهم

۲۹:۳۴

بخش هفتم - قسمت شانزدهم

۲۲:۴۳

بخش هفتم - قسمت هفدهم

۲۸:۵۹

بخش هفتم - قسمت هجدهم

۳۴:۱۸

بخش هفتم - قسمت نوزدهم

۳۱:۰۰

فایل های جانبی بخش هفتم

رایگان

قسمت اول-بخش هشتم

رایگان
۲۸:۳۵

قسمت دوم-بخش هشتم

رایگان
۲۷:۲۳

قسمت سوم-بخش هشتم

۳۰:۴۵

قسمت چهارم-بخش هشتم

۳۰:۲۸

قسمت پنجم-بخش هشتم

۳۲:۵۳

قسمت ششم-بخش هشتم

۳۰:۴۳

قسمت هفتم-بخش هشتم

۲۷:۳۳

قسمت هشتم-بخش هشتم

۳۲:۱۲

قسمت نهم-بخش هشتم

۲۹:۴۲

قسمت دهم-بخش هشتم

۳۱:۳۵

قسمت یازدهم-بخش هشتم

۳۵:۳۹

قسمت دوازدهم-بخش هشتم

۲۸:۳۸

قسمت سیزدهم-بخش هشتم

۲۹:۴۵

قسمت چهاردهم-بخش هشتم

۲۳:۰۸

قسمت پانزدهم-بخش هشتم

۲۵:۴۸

قسمت شانزدهم-بخش هشتم

۲۸:۱۹

قسمت هفدهم-بخش هشتم

۳۴:۰۹

قسمت هجدهم-بخش هشتم

۳۱:۰۰

قسمت نوزدهم-بخش هشتم

۳۲:۴۴

قسمت بیستم-بخش هشتم

رایگان
۲۸:۰۴

قسمت بیست و یک-بخش هشت

رایگان
۲۶:۵۶

قسمت بیست و دو-بخش هشت

رایگان
۲۷:۴۴

قسمت بیست و پنج-بخش هشت

۲۷:۳۶

قسمت بیست و شش-بخش هشت

۳۳:۱۷

قسمت بیست و هفت-بخش هشت

۲۹:۴۷

قسمت بیست و هشت-بخش هشت

۲۹:۰۰

قسمت بیست و نه-بخش هشت

۲۹:۵۳

قسمت سی-بخش هشت

۲۱:۳۰

قسمت سی و یک-بخش هشت

۲۹:۳۳

قسمت سی و دو-بخش هشت

۲۷:۰۰

قسمت سی و سه-بخش هشت

۲۸:۴۹

قسمت سی و چهار-بخش هشت

۲۹:۵۵

قسمت سی و پنج-بخش هشت

۲۸:۴۶

قسمت سی و شش-بخش هشت

۳۱:۱۹

قسمت سی و هفت-بخش هشت

۲۹:۲۵

قسمت سی و هشت-بخش هشت

۲۸:۰۴

قسمت چهل-بخش هشت

رایگان
۳۳:۴۸

بخش نه - قسمت اول

رایگان
۲۶:۱۲

بخش نه - قسمت دوم

رایگان
۲۴:۰۳

بخش نه - قسمت سوم

رایگان
۳۰:۳۴

بخش نه - قسمت ششم

۲۹:۰۶

بخش نه - قسمت هفتم

۳۶:۳۶

بخش نه - قسمت هشتم

۳۵:۳۵

بخش نه - قسمت نهم

۲۸:۵۳

بخش نه - قسمت دهم

۲۶:۵۱

بخش نه - قسمت یازدهم

۳۰:۰۹

بخش نه - قسمت دوازدهم

۲۴:۳۱

بخش نه - قسمت سیزدهم

۳۱:۴۶

بخش نه - قسمت چهاردهم

۲۰:۱۸

بخش نه - قسمت پانزدهم

۳۱:۲۸

بخش نه - قسمت شانزدهم

۲۷:۳۸

بخش نه - قسمت هفدهم

۲۶:۰۲

بخش نه - قسمت هجدهم

۲۸:۳۰

بخش نه - قسمت نوزدهم

۲۶:۲۵

بخش نه - قسمت بیستم

۳۴:۵۰

بخش دهم - قسمت یک

رایگان
۳۲:۰۴

بخش دهم - قسمت دوم

رایگان
۳۵:۴۶

بخش دهم - قسمت چهارم

۳۰:۲۹

بخش دهم - قسمت پنجم

۲۷:۴۲

بخش دهم - قسمت ششم

۳۳:۰۸

بخش دهم - قسمت هفتم

۲۸:۴۱

بخش دهم - قسمت هشتم

۲۷:۲۷

بخش دهم - قسمت نهم

۲۶:۵۰

بخش دهم - قسمت دهم

۳۲:۴۹

بخش دهم - قسمت یازدهم

۳۲:۰۰

بخش دهم - قسمت دوازدهم

۳۰:۲۶

بخش دهم - قسمت سیزدهم

۲۶:۴۸

بخش دهم - قسمت چهاردهم

۳۰:۳۶

بخش دهم - قسمت پانزدهم

۳۲:۱۷

بخش دهم - قسمت شانزدهم

۳۷:۴۲

بخش دهم - قسمت هفدهم

۲۹:۲۹

بخش دهم - قسمت هجدهم

۲۶:۴۱

بخش دهم - قسمت نوزدهم

۳۹:۲۲

بخش دهم - قسمت بیستم

۳۳:۵۰

بخش دهم - قسمت بیست و یکم

۳۲:۱۹

بخش دهم - قسمت بیست و دوم

۳۴:۳۱

بخش دهم - قسمت بیست و سوم

۲۱:۱۲

بخش دهم - قسمت بیست و چهارم

۳۴:۵۳

بخش دهم - قسمت بیست وششم

رایگان
۵۱:۴۲

بخش اول - قسمت اول

رایگان

بخش اول - قسمت دوم

رایگان

بخش اول - قسمت سوم

رایگان

بخش اول - قسمت چهارم

بخش اول - قسمت پنجم

بخش اول - قسمت ششم

بخش اول - قسمت هفتم

بخش اول - قسمت هشتم

بخش دوم - قسمت اول

بخش دوم - قسمت دوم

بخش دوم - قسمت سوم

بخش دوم - قسمت چهارم

بخش دوم - قسمت پنجم

بخش دوم - قسمت ششم

بخش دوم - قسمت هفتم

بخش دوم - قسمت هشتم

بخش دوم - قسمت نهم

بخش 3 قسمت 1

بخش 3 قسمت 2

بخش 3 قسمت 3

بخش 3 قسمت 4

بخش 3 قسمت 5

بخش 3 قسمت 6

بخش 3 قسمت 7

بخش 3 قسمت 8

بخش 3 قسمت 9

بخش 3 قسمت10

تصاویر

ابزار ها

بخش 4 تصاویر

بخش 4 قسمت 1

بخش 4 قسمت 2

بخش 4 قسمت 3

بخش 4 قسمت 4

بخش 4 قسمت 5

بخش 4 قسمت 6

بخش 4 قسمت 7

بخش 4 ابزار ها

بخش پایانی - قسمت اول

بخش پایانی - قسمت دوم

بخش پایانی - قسمت سوم

بخش پایانی - قسمت چهارم

بخش پایانی - قسمت پنجم

بخش پایانی - قسمت ششم

بخش پایانی - تصاویر

دانلود قسمت اول

رایگان
۰۱:۵۹

دانلود قسمت دوم

۰۹:۳۴

دانلود قسمت سوم

۳۲:۰۷

دانلود قسمت چهارم

۰۱:۳۴:۲۱

دانلود قسمت پنجم

۳۷:۰۱

دانلود قسمت ششم

۵۰:۴۸

دانلود قسمت هفتم

۱۹:۳۲

دانلود قسمت هشتم

۲۶:۵۵

دانلود قسمت نهم

۱۹:۰۳

دانلود قسمت دهم

۴۰:۵۸

دانلود قسمت یازدهم

۵۰:۵۷

دانلود قسمت دوازدهم

۱۲:۲۷

دانلود قسمت سیزدهم

۱۴:۱۸

دانلود قسمت چهاردهم

۳۱:۱۴

قسمت اول

۱۱:۴۴

قسمت دوم

۳۶:۳۰

قسمت سوم

۱۰:۲۵

قسمت چهارم

۱۰:۳۸

قسمت پنجم

۲۳:۱۱

قسمت ششم

۱۴:۱۸

قسمت هفتم

۱۹:۱۱

قسمت هشتم

۳۷:۰۶

قسمت نهم

۳۰:۰۴

قسمت دهم

۴۱:۴۳

قسمت یازدهم

۴۸:۰۵

قسمت دوازدهم

۲۰:۳۲

قسمت سیزدهم

۱۸:۲۳

قسمت چهاردهم

۱۳:۳۸

قسمت پانزدهم

۳۱:۲۷

قسمت شانزدهم

۵۰:۵۱

قسمت هفدهم

۱۳:۰۳

قسمت هجدهم

۰۸:۲۹

قسمت نوزدهم

۰۱:۱۵:۰۱

فایل پروژه

دیتابیس پروژه

مقدمه

۱۴:۳۷

قسمت 1

۲۸:۱۴

قسمت 2

۲۲:۴۵

فایل جانبی قسمت 2

قسمت 3

۲۵:۴۶

قسمت 4

۳۱:۱۱

قسمت 5

۲۸:۴۰

قسمت 6

۲۸:۳۴

قسمت 7

۳۲:۵۳

قسمت 8

۵۳:۲۳

فایل جانبی قسمت 8

قسمت 9

۱۷:۴۵

قسمت 10

۳۶:۳۴

قسمت 11- بخش 1

۲۷:۳۷

قسمت 11- بخش 2

۰۱:۱۰:۲۷

سورس قسمت 11

قسمت 12

۴۷:۵۷

قسمت 13

۲۳:۴۳

سورس قسمت 13

قسمت 14

۴۶:۰۵

سورس قسمت 14

قسمت 15

۳۴:۱۴

سورس قسمت 15

قسمت 16

۴۳:۵۴

سورس قسمت 16

قسمت 17

۲۶:۰۴

سورس قسمت 17

قسمت 18

۴۷:۵۸

سورس قسمت 18

قسمت 19

۲۵:۳۵

سورس قسمت 19

قسمت 20

۴۸:۵۱

سورس قسمت 20

قسمت 21

۱۳:۴۲

سورس قسمت 21

قسمت 22

۱۷:۵۳

سورس قسمت 22

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهار-قسمت اول

۴۹:۲۵

بخش چهار-قسمت دوم

۵۷:۳۴

بخش چهار-قسمت سه

۵۷:۳۲

بخش چهار-قسمت چهار

۴۰:۱۳

بخش چهار-قسمت پنج

۴۱:۴۱

بخش چهار-قسمت شش

۳۸:۴۵

بخش پنج- قسمت اول

۰۱:۰۰:۴۰

بخش پنج- قسمت دوم

۴۲:۲۶

بخش پنج- قسمت سوم

۴۱:۵۲

بخش پنج- قسمت چهارم

۲۹:۵۱

بخش پنج- قسمت پنجم

۵۰:۰۶

بخش پنج- قسمت ششم

۴۰:۲۰

بخش پنج- قسمت هفتم

۰۱:۰۳:۴۸

بخش شش- قسمت اول

۵۲:۴۳

بخش شش-قسمت دوم

۰۱:۰۶:۵۸

بخش شش-قسمت سوم

۴۴:۰۵

بخش هفت-قسمت اول

۴۸:۰۰

بخش هفت-قسمت دوم

۲۰:۴۹

بخش هشت

۰۱:۰۴:۲۸

بخش نه-قسمت اول

۳۳:۱۹

بخش نه-قسمت دوم

۴۶:۳۰

بخش نه-قسمت سوم

۵۹:۳۶

بخش ده

۰۷:۳۲

سورس

مقدمه

رایگان
۰۱:۲۰

قسمت اول-نصب برنامه

۰۷:۱۲

قسمت دوم-شروع برنامه

۰۶:۰۷

قسمت سوم-لاگین از طریق اینستاگرام

۰۷:۵۶

قسمت چهارم-گرفتن اطلاعات کاربران

۰۸:۳۷

قسمت پنجم-گرفتن اطلاعات کاربران

۰۸:۳۲

قسمت ششم-نحوه ی اجرای دستورات

۰۶:۲۸

قسمت هفتم-دسترسی به access Token برای اجرای دستورات

۰۴:۳۵

قسمت هشتم-نحوه تعریف دسترسی های برای اینستاگرام

۰۶:۵۷

قسمت نهم-درباره sanbox mode در اینستاگرام

۰۷:۲۱

قسمت دهم-گرفتن فایل های اینستاگرام کاربران

۰۷:۵۴

قسمت یازدهم-ارسال پست به اینستاگرام

۱۶:۵۲

سورس

مقدمه -1

۰۲:۲۸

مقدمه -2

۰۵:۱۴

مقدمه -3

۱۱:۵۲

قسمت اول

۰۱:۱۶

قسمت دوم

۱۱:۴۴

قسمت سوم

۱۱:۴۹

قسمت چهارم

۲۴:۴۶

قسمت پنجم

۰۴:۴۹

قسمت ششم

۱۴:۱۳

قسمت هفتم

۲۳:۱۵

قسمت هشتم

۰۳:۱۹

آموزش ناگفته های برنامه نویسی تجاری

۰۲:۰۵:۲۴

دموی بخش اول

رایگان
۰۲:۵۷

بخش اول-قسمت اول-مقدمه ui/ux

رایگان
۰۳:۱۳

بخش اول-قسمت دوم-مقدمه برای اصطلاحات

رایگان
۰۷:۵۵

بخش اول-قسمت سوم-نقشه راه

رایگان
۰۷:۲۹

بخش اول-قسمت چهارم-فرآیند طراحی ui/ux -یک

رایگان
۱۶:۵۸

بخش اول-قسمت پنجم-فرآیند طراحی ui/ux-دو

رایگان
۰۹:۵۲

بخش اول-قسمت ششم-فرآیند طراحی ui/ux-سه

رایگان
۰۵:۱۶

بخش اول-قسمت هفتم-ابزار های مورد نیاز

رایگان
۱۰:۱۵

بخش دوم-قسمت اول-معرفی بخش

۰۲:۳۴

بخش دوم-قسمت دوم-مهارت های یک طراح تجربه و رابط کاربری 1

۱۷:۲۰

بخش دوم-قسمت سوم-مهارت های یک طراح تجربه و رابط کاربری 2

رایگان
۱۴:۱۵

بخش دوم-قسمت چهارم-معرفی Wirefirming

۱۵:۳۹

بخش دوم-قسمت پنجم-تمرین و کار در خانه

۰۱:۳۹

فایل های جانبی بخش دوم

بخش سوم-قسمت اول-مختصری راجع به روش انجام کار

۱۱:۱۰

بخش سوم-قسمت دوم-جایگاه کاربران در طراحی تجربه کاربری

۱۵:۵۰

بخش سوم-قسمت سوم-فرضیه های طراحی و تجزیه و تحلیل داده

۱۴:۲۲

بخش سوم-قسمت چهارم-دستور العمل هایی برای افزایش کیفیت طراحی

رایگان
۱۴:۴۳

بخش سوم-قسمت پنجم-شناخت کاربر – کاربر پژوهی

۱۸:۴۳

بخش سوم-قسمت ششم-تکنیک ها و روش های کاربر پژوهی

۲۰:۰۷

بخش سوم-قسمت هفتم-کاربرپژوهی – آزمون کاربرد پذیری 1

۱۸:۰۴

بخش سوم-قسمت هشتم-کاربرپژوهی – آزمون کاربرد پذیری 2

۱۳:۴۶

بخش سوم-قسمت نهم-تجزیه و تحلیل داده های کاربردی آزمون

۱۳:۰۷

بخش سوم-قسمت دهم-مثال کاربرپژوهی در ایران

۰۷:۱۲

بخش سوم-قسمت یازدهم-خطاهای رایج در کاربر پژوهی

۱۲:۴۷

بخش سوم-قسمت دوازدهم-فایل راهنمای تجزیه و تحلیل رقبا

بخش سوم-قسمت سیزدهم-فایل راهنمای تجزیه و تحلیل داده ها

بخش سوم-قسمت چهاردهم-فایل کارت های کد IDEOM

بخش چهارم-قسمت اول- روابط بصری – تئوری گشتالت

۲۳:۵۵

بخش چهارم-قسمت دوم- روانشناسی در طراحی لوگو

۰۸:۲۴

بخش چهارم-قسمت سوم- کنترل چشم کاربر – هدایت بصری

رایگان
۲۷:۵۴

بخش چهارم-قسمت چهارم- روانشناسی تخصصی طراحی تجربه کاربری

۲۸:۵۸

بخش چهارم-قسمت پنجم- micro interaction

۲۳:۳۹

بخش چهارم-قسمت ششم- چشم طراح – چشم حقیقت بین

۱۰:۰۹

بخش چهارم-قسمت هفتم- تفکر طراحی 1

۱۹:۵۳

بخش چهارم-قسمت هشتم- تفکر طراحی 2

۰۶:۰۴

بخش چهارم-قسمت نهم- روانشناسی تخصصی رنگ – تأثیر رنگ بر مخاطب

۱۴:۴۳

بخش چهارم-قسمت دهم- روانشناسی تخصصی رنگ – طراحی برای افراد مبتلا به کوررنگی

۱۳:۳۶

بخش چهارم-قسمت یازدهم- فضای منفی – حضور هیچ در طراحی

۰۳:۵۰

بخش چهارم-قسمت دوازدهم-تست ۵ ثانیه ایی – آزمون شفافیت

۰۷:۲۹

فایل جانبی بخش چهارم

بخش پنجم-قسمت اول-طراحی مینیمالیسم-چطور یک فیل را یک جا بخوریم؟!

۱۷:۴۳

بخش پنجم-قسمت دوم- سبک‌های طراحی – طراحی تخت یا felat

رایگان
۰۹:۰۲

بخش پنجم-قسمت سوم- سبک‌های طراحی – متریال دیزاین

۰۸:۰۳

بخش پنجم-قسمت چهارم- طراحی اتومی – Atomic design

۱۱:۴۷

بخش پنجم-قسمت پنجم- منابع مورد نیاز طراحان

۱۳:۳۶

بخش پنجم-قسمت ششم- چطور در کمتر از ۱ ساعت فتوشاپ را کاربردی یاد بگیریم؟

۰۱:۳۵

بخش پنجم-قسمت هفتم- دست گرمی – طراحی آیکون IOS

۰۹:۱۱

فایل جانبی بخش پنجم