color--

در این اموزش تقسیم بندی رنگها گفته شده.

بررسی خصوصیت تک تک رنگها و شرح استفاده انها در طراحی ها.