با سلام

قسمت بیستم از سری فیلم های آموزشی یادگیری ماشین در سایت متلب یار منتشر گردید.

در این قسمت:

ابتدا مقدمه ای درباره روش های   non parametric گفته شده و در ادامه انواع روشهای تخمین چگالی توسط روش های  non parametric بحث شده است. این روش ها شامل:

Histogram estimator

Naive estimator

Kernel estimator

K nearest neighbor estimator

می باشد که به صورت کامل و با مثال تشریح شده اند.

در ادامه تخمین چگالی تابع چندمتغیره و نکاتی درباره نفرین ابعاد ذکر شده است.

تذکر۱:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.