توضیحات و سرفصل خاصی مد نظرم نیست فقط میخوام با این کتابخانه کامل آشنا بشم https://rxjs-dev.firebaseapp.com/api سرفصل های این لینک مد نظرم هستش