این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این آموزش ها ………………………………

کار با رنگ ها و ساخت رنگ و تصحیح رنگ در فلش

کار با ابزار ها و منو های فلش

کار با فرم ها و ساخت انیمیشن ساده

کار با متن ها و تنظیمات آن ها

کار با سمبل ها (ساخت دکمه و موی کلیپ و گرافیک در فلش )

…………………………………………………………………………………….

خوب حال برای  اکشن اسکریپت :

کار با شروع و ایست

کار با قبل و بعد در اکشن

کار با متغیر ها در اکشن