به نام خدا

در این قسمت میخواهیم کار با متغیر ها و Dim آشنایی پیدا کنیم :

۱- چگونه مقدار دادن متغیر ها

۲- حافظه متغیر ها

۳ – اعلان متغیر ها