سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

ویدئو

رایگان

به نام خدا

در این قسمت میخواهیم کار با متغیر ها و Dim آشنایی پیدا کنیم :

1- چگونه مقدار دادن متغیر ها

2- حافظه متغیر ها

3 – اعلان متغیر ها