این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده:

در این قسمت

با :

fopen

fread

fclose

……………. آشنا می شوید