در این قسمت

با :

fopen

fread

fclose

……………. آشنا می شوید