آشنایی با پایگاه داده (Data Base) :

پایگاه داده مجموعه ای از داده های ذخیره شده ی مرتبط با هم و باساختاری منظم است.در واقع پایگاه داده ، یک لیست سازماندهی شده ی هد فمند از اطلاعات است.

که اجزای ان با هم در ارتباط هستند.نرم افزار Microsoft Access یک پایگاه داده است.

هدفی که از طراحی یک پایگاه داده دنبال می شود شبیه هدفی است که کاربران صفحه گسترده دنبال می کنند با این تفاوت که حوزه ی کاری و حجم اطلاعات در پایگاه داده

بسیار جامع تر از صفحه گسترده است.از طرفی امکانات پایگاه داده ای موجود در نرم افزار های مانند Access در نرم افزار هیا مانند صفحه گسترده وجود ندارد.