این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

دراین آموزش با پاس دادن اطلاعات یا همان فرستادن اطلاعات از یک فرم به فرمی دیگر آشنا خواهیم شد

که از این کار بیشتر در صفحات ورود کاربر استفاده میشود که با پاس دادن اطلاعات آن نام کاربری در صورت صحیح بودن

در صفحه اصلی برنامه نمایش داده میشود

در این آموزش این مبحث با سه روش توضیح داده شده است.