این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

ساخت نرم افزار و برنامه های کاربردی در  هر جلسه

کار با DataBase  و انجام پروژه دفترچه تلفن

رفع مشکلات عمومی کاربران