k16

در این درس با روشی دیگر از کپی برداری اشیاء در فواصل منظم و تعداد مشخص آشنا خواهید شد که به دو صورت Copy و Instance انجام می شود.

مدت زمان آموزش: ۱۳:۳۷ دقیقه

دروس فصل یک به طور رایگان ارائه می شود.

فصل اول

دروس فصل اول – ابزارهای اولیه

درس شانزدهم – تکرار اشیاء Instance با دستور Duplicate Special

درس هفدهم – ابزار Snapping بخش اول

درس هجدهم – ابزار Snapping بخش دوم

درس نوزدهم – پنجره Layer Editor در ساخت خانه قسمت اول

درس بیستم – قسمت دوم ساخت خانه

درس بیست و یکم – Hot Box

درس بیست و دوم – پنجره Colors

درس بیست و سوم – Marking Menu, Hotkey Editor

درس بیست و چهارم – BookMark Editor

درس بیست پنجم – Reference Editor