k18

بخش دوم از مبحث Snapping در مورد همسو کردن و تراز کردن اشیاء با یکدیگر که به صورت غیر دستی انجام می شود.

مدت زمان آموزش: ۱۶:۲۶ دقیقه

فصل اول

دروس فصل اول – ابزارهای اولیه

درس هجدهم – ابزار Snapping بخش دوم

درس نوزدهم – پنجره Layer Editor در ساخت خانه قسمت اول

درس بیستم – قسمت دوم ساخت خانه

درس بیست و یکم – Hot Box

درس بیست و دوم – پنجره Colors

درس بیست و سوم – Marking Menu, Hotkey Editor

درس بیست و چهارم – BookMark Editor

درس بیست پنجم – Reference Editor