سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

ویدئو

رایگان

k20

قسمت دوم از ساخت اتاقک و تکمیل دیواره های کناری و پنجره پشتی اتاقک.

مدت زمان آموزش: 15:16 دقیقه

فصل اول

دروس فصل اول – ابزارهای اولیه

درس بیستم – ساخت درب و پنجره (قسمت دوم)

درس بیست و یکم – Hot Box

درس بیست و دوم – پنجره Colors

درس بیست و سوم – Marking Menu, Hotkey Editor

درس بیست و چهارم – BookMark Editor

درس بیست پنجم – Reference Editor