این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این بخش از فیلم آموزشی قصد داریم تعداد متن های یک تکس باکس را بشماریم