آموزش پیاده سازی سیستم احراز هویت برای ApiWebApplication با استفاده از تکنولوژی های :
Jwt
Microsoft Identity
– پیاده سازی مبحث نقش ها(Roles) و مجموعه نقش ها(MasterRoles)