خوب در این آموزش 3 قسمتی در خدمتون هستیم با آموزش ساده PDO

برخی مطالب بیان شده در این آموزش :

ساخت دیتابیس ساده و ارتباط آن

نمایش اطلاعات

اضافه کردن کاربر جدید

امنیت در pdo

نوشتن یک function امنیتی برای جلوگری از حملات XSS

ساخت فرم لاگین به 3 روش

 

لیست پخش دوره