این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

asasasa

این اموزش به مبحث استفاده از تنظیمات براش و هنرهای خلاقانه میپردازد