این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم آموش قصد داریم آموش کامل ساخت برنامه ماشین حساب در جاوا آموزش دهیم