این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

در این فیلم آموزشی کار با دستور Random آشنا می شوید و یک پروژه ساده با این دستور ایجاد می کنم که اعداد تصادفی ایجاد کند