سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

۱ قسمت
-

ویدئو

رایگان

به نام خدا

در این فیلم آموزشی کار با دستور Random آشنا می شوید و یک پروژه ساده با این دستور ایجاد می کنم که اعداد تصادفی ایجاد کند