به نام خدا

خوب در این فیلم مثل فیلم قبلی کار با Random این دفعه با تایمر می خواهیم آموزش دهیم.