سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۵ جلسه
۱۱ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۵ قسمت
۱۰:۵۳:۴۷

مقدمه

۰۹:۴۲

فایل مقدمه

فصل اول- قسمت اول

۳۱:۴۱

فایل 1

۳۱:۴۱

فصل دوم-قسمت اول

۲۴:۰۲

فصل دوم-قسمت دوم

۵۹:۱۳

فایل 2

فصل سوم-قسمت اول

۱۸:۰۰

فصل سوم-قسمت دوم

۲۸:۳۰

فصل سوم-قسمت سوم

۰۱:۰۳:۱۹

فایل 3

فصل چهارم-قسمت اول

۱۶:۵۳

فایل 4

فصل پنجم-قسمت اول

۲۹:۲۰

فصل پنجم-قسمت دوم

۳۵:۴۸

فصل پنجم-قسمت سوم

۵۰:۲۵

فصل پنجم-قسمت چهارم

۰۱:۰۹:۳۰

فصل پنجم-قسمت پنجم

۵۱:۲۹

فایل 5

فصل ششم-قسمت اول

۴۶:۱۵

فایل 6

فصل هفتم- قسمت اول

رایگان
۰۱:۲۷:۵۹

فایل 7

آموزش درس انتقال داده ها

درس انتقال داده از دروس اصلی رشته مهندسی کامپیوتر-گرایش سخت افزار می باشد. البته مباحث این درس در درس شبکه های کامپیوتری نیز وجود دارد.

ماهیت این درس بررسی لایه های فیزیکی شبکه های کامپیوتری می باشد. ما در این درس نسبت به درس شبکه های کامپیوتری به صورت عمیق تر به این مباحث خواهیم پرداخت.

در پایان هر بخش نمونه سوالات کنکوری مطرح و حل خواهد شد.

آنچه در دوره آموزش درس انتقال داده ها خواهید آموخت:

 • آشنایی مقدماتی با انتقال داده:
 1. تعریف شبکه کامپیوتری
 2. اهداف ایجاد شبکه کامپیوتری
 3. زیرشبکه(subnet)
 4. پروتکل
 5. انواع شبکه از نظر وسعت ناحیه تحت پوشش(شبکه LAN، شبکه MAN، شبکه WAN، شبکه   PAN، شبکه GAN)
 6. انواع شبکه از نظر نحوه سرویس دهی(شبکه client/server و شبکه peer-to-peer)
 7. توپولوژی شبکه(Bus،Ring،Star،Mesh،Tree،ترکیبی)
 8. لایه بندی و معماری شبکه(مدل مرجع OSI و TCP/IP)
 9. نحوه سرویس دهی در شبکه(اتصال گرا-بدون اتصال)
 10. انواع ارتباط و تبادل داده بین دو سیستم(Simplex،Half duplex،Full duplex)
 11. انواع انتشار پیام(broadcasting،multicasting،unicasting)
 12. فناوری های انتقال داده
 13. اجزای شبکه
 • لایه فیزیکی و انتقال داده:
 1. رسانه انتقال
 2. انواع رسانه انتقال(هدایت شده و هدایت نشده)
 3. انواع رسانه هدایت شده(زوج سیم به هم تابیده،کابل هم محور،فیبر نوری)
 4. انواع رسانه هدایت نشده(امواج رادیویی،ماکروویو زمینی،ارتباط ماهواره ای،مادون قرمز)
 5. مفهوم سیگنال
 6. سیگنال آنالوگ
 7. سیگنال دیجیتال
 8. پهنای باند
 9. آشنایی با هارمونیک ها
 10. انواع صدمات انتقال(تضعبف،اعوجاج،نویز)
 11. نویز حرارتی
 12. نویز همشنوایی
 13. نویز ضربه ای
 14. نرخ بیت(bit rate)
 15. نرخ باود(baud rate)
 16. رابطه ی بین نرخ بیت و نرخ باود
 17. قضیه نمونه برداری
 18. رابطه نایکوئیست
 19. رابطه شانون
 20. بررسی چند نمونه تست کنکور کارشناسی ارشد
 • مدولاسیون و کدینگ:
 1. مدولاسیون
 2. کدینگ
 3. سیگنال تک قطبی
 4. سیگنال قطبی
 5. سیگنال دو قطبی
 6. نرخ داده
 7. فاصله بیتی
 8. انواع روش تبدیل داده دیجیتال به سیگنال دیجیتال(NRZ-L،NRZ-I،RZ،منچستر،منچستر تفاضلیAMI،شبه سه تایی،B8ZS،HDB3)
 9. انواع روش تبدیل داده دیجیتال به سیگنال آنالوگ(ASK،FSK،PSK،QPSK،QAM)
 10. تبدیل داده آنالوگ به سیگنال دیجیتال(PCM)
 11. بررسی چند نمونه تست کنکور کارشناسی ارشد
 • مالتی پلکسینگ:
 1. تعریف مالتی پلکسینگ
 2. انواع روش های مالتی پلکسینگ
 3. مالتی پلکسینگ FDM
 4. مالتی پلکسینگ TDM
 5. مالتی پلکسینگ WDM
 6. مالتی پلکسینگ CDM
 7. لایه پیوند داده:
 8. وظایف لایه پیوند داده
 9. ارائه سرویس به لایه شبکه(سرویس بدون اتصال بدون دریافت پاسخ از گیرنده، سرویس بدون اتصال همراه با دریافت پاسخ از گیرنده، سرویس اتصال گرا)
 10. تعریف فریم بندی
 11. انواع روش فریم بندی(فریم بندی کاراکترگرا، فریم بندی بیت گرا)
 12. روش character stuffing
 13. روش Bit stuffing
 14. حالات انتقال(انتقال آسنکرون،انتقال سنکرون)
 15. زمان انتقال
 16. زمان انتشار
 17. کنترل جریان
 18. انواع روش های کنترل جریان(کنترل جریان توقف و انتظار(Stop-and-Wait)، کنترل جریان پنجره لغزان(Sliding-Window Flow Control))
 19. کارایی روش های کنترل جریان
 20. کنترل جریان نرم افزاری(XON/XOFF)
 21. کنترل جریان سخت افزاری(RTS/CTS)
 22. کنترل خطا
 23. تصحیح خطای پیش رو
 24. تصحیح خطای پس رو
 25. روش های کنترل خطا(Stop-and-Wait ARQ، Go-Back-N ARQ،Selective-Reject ARQ)
 26. کارایی روش های کنترل خطا
 27. تصحیح خطا
 28. فاصله همینگ
 29. روش همینگ برای تصحیح خطا
 30. تشخیص خطا(روش توازن(Parity check)، حاصل جمع کنترلی،روش CRC)
 31. پیاده سازی CRC با shift register
 32. بررسی چند نمونه تست کنکور کارشناسی ارشد
 33. مدیریت کانال پخش همگانی:
 34. تخصیص کانال ایستا
 35. تخصیص کانال پویا و انواع پروتکل های آن
 36. روش های اختصاص کانال مشترک بین چندین فرستنده
 37. روش ایستا(Static)
 38. روش پویا(Dynamic)
 39. پروتکل های پیاده سازی شده به صورت پویا(روش های متمرکز،روش های تصادفی،روش های توزیع شده)
 40. انواع روش های متمرکز(Roll Call Polling،Hub Polling)
 41. انواع روش های تصادفی(Pure Aloha،Slotted Aloha،CSMA،CSMA/CD)
 42. کارایی روش های تصادفی
 43. روش های توزیع شده(توکن باس(Token Bus)، توکن رینگ(Token Ring))
 • حل تست و مسئله:
 1. حل چند نمونه تست و مسئله از فصل های مختلف
 2. شما می توانید هرگونه نظر و پیشنهاد خود درباره این دوره را از طریق دیدگاه ها ثبت کنید.