در این فیلم آموزشی که به درخواست تعدادی از کاربران وبسایت آماده شده است یاد میگیرید گه چگونه اطلاعاتی

رو که ثبت میکنید دوباره همان اطلاعات رو از بانک اطلاعاتی یا دیتا گرید ویو فیلد به فیلد به تکست باکس های

مورد نظر که قبلا از طریق همان تکست باکس ها ثبت شده است رو برگردانید.