این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

سیستم های توزیع شده درس اختصاصی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار است که در این فیلم آموزشی طبق سرفصل های دانشگاهی تدریس خواهد شد.

سیستم های توزیع شده درس اختصاصی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار است که در این فیلم آموزشی طبق سرفصل های دانشگاهی تدریس خواهد شد.

در این جلسه مطالب زیر بیان خواهد شد:

توضیح مختصری درمورد سیستم های توزیع شده
معرفی مراجع
معرفی موضوعات مرتبط
معرفی سیلابس وسرفصل ها