سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

۱ قسمت
-

ویدئو

رایگان

دراین آموزش که برای شما تهیه شده نحوه به اشتراک گذاری بانک اطلاعاتی SQLserver خود را تحت شبکه یاد خواهید گرفت.

اکثر کسانی که تحت شبکه وبا کلاینت وسرور سروکار دارند به این فکرند که چطور یک بانک اطلاعاتی را از سمت سرور

برای کلاینت ها به اشتراک بگذارند…

با استفاده از پورت 1433 و یکسری تنظیمات سیستمی یک کانکشن استرینگ برای این کار ایجاد خواهیم کرد…

دراین آموزش بانک اطلاعاتی مورد نظر خود را انتخاب کرده وبرای ان بانک کانکشن ایجاد کرده واز طریق آن کانکشن ایجاد شده

ارتباط خود را برقرار میکنید.