این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

دراین قسمت آموزش کار با عمگرد ها و ثابت ها آشنا می شوید