در این قسمت می خواهیم کار با پنجره فرم و خصوصیات آن آشنا شویم