این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

لینک اصلاح شد

در این قسمت یکی دیگر از بانک های اطلاعاتی مبتنی بر NoSQL مبتنی بر گراف را معرفی می کنیم,

در این قسمت مروری برانواع مختلف بانک های اطلاعاتی مبتنی بر NoSQL می پردازیم

orientdb به عنوان یک بانک اطلاعاتی مبتنی بر گراف بیس را می شناسید