این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم آموزشی که  تهیه وضبط  شده شما با نحوه خروجی گرفتن از دیتا گرید و بانک اطلاعاتی در Word کار می کنید.
در این آموزش یاد خواهید گرفت که چگونه اطلاعاتی را که در بانک اطلاعاتی ذخیره کرده اید ودر داخل دیتا گرید آن اطلاعات را نمایش میدهید
تمام آن اطلاعات را به همان صورت که در دیتا گرید است را به Word  ارسال کنید.